Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


کریم نوروزی مغانجوقی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


وحید میرحاجی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


علی قربانی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


سجاد تیماس

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


میرحسن موسوی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


میکائیل ناصری

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


افشین حسین شریف زاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
 


رضا جهانگیری

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1عمران آقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی پیوسته
2کاردانی (پیوسته) ساختمانآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکاردانی
3مهندسی اجرایی عمرانآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی نا پیوسته
4مهندسی عمران-عمرانآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی نا پیوسته
5مهندسی عمران زیوتکنیکآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی ارشد
6مهندسی عمران-سازهرضاییرضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی ارشد
7مهندسی عمران-مدیریت منابع آبرضاییرضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی ارشد
8مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکرضاییرضایی دریافت فایل وحید میرحاجیکارشناسی ارشد