امضای تفاهم‌نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق بازرگانی استان اصفهان 1398/02/29


امضای تفاهم‌نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق بازرگانی استان اصفهان