معاونت آموزش


مدیر آموزش

نام : شهرام
نام خانوادگی : علیزاده کلشانی
مقطع تحصیلی : ارشد
شماره تماس :          داخلی