معاونت آموزش


معرفی امور فارغ التحصیلان

سمت : کارشناس امور فارغ التحصیلان
نام: مریم   
 نام خانوادگی: اکبری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد   
                                            
شماره تماس:           داخلی :167                              
این بخش از ساختار سازمانی شامل دو زیر بخش به صورت زیر است:
1
- امور فارغ التحصیلان
مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلان و صدور گواهی موقت دانشنامه و همچنین صدور ریز نمرات و تائید صدور گواهی فراغت از تحصیل برای سازمان های مختلف از طریق این حوزه انجام می پذیرد.
2- کانون فارغ التحصیلان
این نهاد پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان و از دانشجویان ترم آخر جهت فعالیت در عرصه های فرهنگی علمی و سیاحتی و غیره ثبت نام و عضو می پذیرد.
وظايف اداره فارغ التحصيلان:
 •  بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات 
 •  دريافت مدارك لازم طبق بخشنامه همراه تسويه حساب براي صدور گواهينامه موقت
 • ثبت پرونده های ارسالی از آموزش با قید تاریخ تحویل
 • بررسی پرونده های مشمولین ، درج تاریخ فراغت و ارسال به نظام وظیفه
 • بررسی پرونده و  صدور گواهينامه موقت و دانشنامه و چك نهايي مراکز  پیرانشهر – سردشت – بوکان و آموزشکده سما ارومیه 
 • ثبت دانشنامه ها پس از تائید سازمان مرکزی
 • الصاق عكس و تمبر پس از آماده شدن 
   
 •  واحد تأييد مي شود و به امضاي معاونت محترم دانشجويي و رياست محترم واحد مي رسد .
 • کنترل نهایی   CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأييد نهايي
 •  معرفي فارغ التحصيلان مشمولين به حوزه نظام وظيفه و دريافت مدارك و صدور مدرك قبل از دريافت
 •  كارت پايان خدمت 
 •  صدور ريز نمرات جهت ترجمه براي وزارت امور خارجه 
 •  پاسخ دهي به نامه هاي ادارات مختلف اعم از تأييديه و ريز نمرات 
 •  انجام جشن فارغ التحصيلان برابر فارغ التحصيلان هرسال و ارسال دعوت نامه 
 •  دريافت و تحويل مدرك موقت و دانشنامه 
 •  ارسال صورتجلسه تصرف گواهي موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مركزي
 •   ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحويل به فارغ التحصيلان 
 •  تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك از بدو تأسيس تا به امروز