معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون دانشجویی و فرهنگینام و نام خانوادگی : دکتر امیر سیاه چشم 
رشته تحصیلی : برق