معاونت پژوهش و فناوری


مدیر پژوهش
نام : وحید
نام خانوادگی : میر حاجی
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی :
شماره تماس :         داخلی : 197