معاونت پژوهش و فناوری


امورآزمایشگاهها

سمت : کارشناس آزمایشگاه
نام : پژمان
نام خانوادگی : منصوری
مدرک تحصیلی : دکتری


کارگاه چوب
کارگاه ماکت سازی
آتلیه ها
کلاسهای دیجیتال
کارگاه جوش کاری
آزمایشگاه فیزیک
کارگاه مصالح ساختمان
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
کارگاه تکنولوژی بتن
مقاومت مصالح
کارگاه سیم پیچی موتور 1 و 2
تاسیسات برقی
تاسیسات مکانیکی
مجموعه سایتهای کامپیوتری
زمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 و 2
آزمایشگاه مدار منطقی و دیجیتال
کارگاه مدار فرمان
فیزیک الکتریسیته
اندازه گیری الکتریکی
نقشه برداری وعملیات
آزمایشگاه صنایع غذایی
مکانیک