نام و نام خانوادگی : حیدرپور وحید
مدرک دانشگاهی علمی: مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: @
اطلاعاتی برای استاد ثبت نشده است !