گروه های آموزشی
فهرست اساتید گروه

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: حیدرپور وحید
مدرک دانشگاهی علمی: مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: @