جدول آماری مقالات ارائه شده در همایش ها
 
   
سالمقالات ارائه شده در همایشهای داخلیمقالات ارائه شده در همایشهای خارجی
138410
138620
138720
138810
1389240
1390370
139210
1393110