جدول آماری مقالات ارائه شده در مجلات
 
   
سالمقالات ارائه شده در مجلات خارجی
13861
13872
13883
138922
139044
139126
13927
139313
13943
20122