جدول آماری تشویق مقالات علمی
 
   
سالISIISCخارجی غیر ISIعلمی تخصصیعلمی پژوهشیعلمی عمومیعلمی ترویجیسایر نشریات
138600001000
138700002000
138800001110
1389100002082
1390260404127
1391251000000
139221004000
139361500001
139410100001
201220000000