صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
مسئول کارگزینی هیات علمی
 
   

 

کارگزین هیات علمی

نام: داود

نام خانوادگی: محمدی آبگرم

شماره تماس:3-35225552-044 داخلی 165

شماره فاکس: 35225550-044

پست الکترونیک:

شرح وظایف کارگزینی هیات علمی:
1-      امورات مربوط به جذب واستخدام هیات علمی
2-      ارتقاء سطح مرتبه اعضای هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت
3-      امورات مربوط به بورسیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی
4-      طرح خدمت مشمولان خدمت نظام وظیفه در مقطع دکترای تخصصی
5-      جذب و تمرکز امورات مربوط به نیروهای حق التدریس
6-      تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
7-      ترفیعات اعضای هیات علمی
8-      تشکیل پرونده ابتدایی اساتید حق التدریس وارسال آنها به مبادی ذی ربط جهت گزینش علمی وعمومی
9-      انجام تمامی امورات مربوط به اساتید واعضای هیات علمی