صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
امور فارغ التحصیلان
 
   

اين بخش از ساختار سازماني شامل دو زير بخش به صورت زير است:
1
- امور فارغ التحصيلان
مراحل تسويه حساب فارغ التحصيلان و صدور گواهي موقت دانشنامه و همچنين صدور ريز نمرات و تائيد صدور گواهي فراغت از تحصيل براي سازمان هاي مختلف از طريق اين حوزه انجام مي پذيرد
.
2- کانون فارغ التحصيلان
اين نهاد پس از فارغ التحصيل شدن دانشجويان و از دانشجويان ترم آخر جهت فعاليت در عرصه هاي فرهنگي علمي و سياحتي و غيره ثبت نام و عضو مي پذيرد.
وظايف اداره فارغ التحصيلان
:

 •  بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات 
 •  دريافت مدارك لازم طبق بخشنامه همراه تسويه حساب براي صدور گواهينامه موقت
 • ثبت پرونده هاي ارسالي از آموزش با قيد تاريخ تحويل
 • بررسي پرونده هاي مشمولين ، درج تاريخ فراغت و ارسال به نظام وظيفه
 • بررسي پرونده و  صدور گواهينامه موقت و دانشنامه و چك نهايي
 • ثبت دانشنامه ها پس از تائيد سازمان مرکزي
 • الصاق عكس و تمبر پس از آماده شدن 
   
 •  واحد تأييد مي شود و به امضاي معاونت محترم دانشجويي و رياست محترم واحد مي رسد .
 • کنترل نهايي   CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأييد نهايي
 •  معرفي فارغ التحصيلان مشمولين به حوزه نظام وظيفه و دريافت مدارك و صدور مدرك قبل از دريافت
 •  كارت پايان خدمت 
 •  صدور ريز نمرات جهت ترجمه براي وزارت امور خارجه 
 •  پاسخ دهي به نامه هاي ادارات مختلف اعم از تأييديه و ريز نمرات 
 •  انجام جشن فارغ التحصيلان برابر فارغ التحصيلان هرسال و ارسال دعوت نامه 
 •  دريافت و تحويل مدرك موقت و دانشنامه 
 •  ارسال صورتجلسه تصرف گواهي موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مركزي
 •   ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحويل به فارغ التحصيلان 
 •  تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك از بدو تأسيس تا به امروز