صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
ریزنمرات
 
   

-انواع ریزنمرات:

الف) ریزنمرات داخلی: ریز نمراتی است که به منظور بهره برداری موسسات یا ادارات و یا سایر ارگانها داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد.

ب) ریزنمرات خارجی: ریزنمراتی است که به منظور ادامه تحصیل در خارج  ازکشور مورد استفاده قرار می گیرد.این ریز نمرات باید به تایید سازمان مرکزی داشگاه  برسد.

 

 نحوه درخواست:

الف) برای درخواست ریز نمرات داخلی با حضور دانشجویان یا نمایندگان قانونی می باشد و معمولا از طریق استعلام ارگان مورد نظر از واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو یا خود دانشجو  انجام می پذیرد.

ب) برای درخواست ریزنمرات خارج از کشور مدارک ذیل مورد نیاز می باشد:

1- تصویر دانشنامه

2- تصویر شناسنامه

3- فرم درخواست و فیش واریزی به مبلغ 55000ریال به شماره حساب0104460446004

لازم به ذکر است مدت زمان صدور ریزنمرات خارج از کشور و تایید آن توسط سازمان مرکزی 20-15روز می باشد