صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
فارغ التحصيلان ممتاز
 
   

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته
ماده 1: معدل كل حداقل 18 داشته باشند.
 -1-1
دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند،اگر چه داراي معدل كل بالاي 18 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-2  
دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند، مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و درسال ورود باشند.
- 2-1
تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد (3« 2/3(
-2-2  
رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع كارداني ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
 - 3-1
دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
- 3-2
در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
-3-3  
فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند. ( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود).
ماده4  : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
-1
دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت ازتحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
-2
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ناپيوسته درمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشند.
-1-1  
دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
- 1-2
دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.
 -2-1
تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد.( 3« 3/2  )
 - 2-2
رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي ناپيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
-3-1  
دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
-3-2  
در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد . بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
 - 3-3
فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند .( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود(.
ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
-1
دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
- 2
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.


ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشد.
 - 1-1
دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند ، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-2
 دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-3
 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.
 - 2-1
تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفيت هاي دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )
 - 2-2
رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي پيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت هشت نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
-3-1
 دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از هشت نيمسال تجاوز نكرده باشد.
 -3-2
در صورتيكه دانشجو پس از هشت نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.


كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
- 1
دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايدنسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
- 2
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.