صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
ارتباط با رئیس واحد
 
   

شماره تلفنهای کلی دانشگاه  www.iausalmas.ac.ir/UploadedFile/Word/شماره تلفنها و داخلی کارکنان برای تماس.docx

شماره تلفن مستقیم ریاست واحد 35225500-044