صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
معاون اداری و مالی
 
   
نام و نام خانوادگی : جلال اسدی
 
مدرک : فوق لیسانس حسابداری
 
سوابق : رئیس صندوق رفه دانشجویی واحد سلماس
 
 
حوزه معاونت اداری و مالی مأموریت دارد براساس سیاست­ها و برنامه­ های مصوب و از طریق کسب ، تأمین و تخصیص منابع مالی (درآمدها ، اعتبارات و بودجه) ، نیروی انسانی و تهیه و تدارک مواد ، وسایل و تجهیزات و ارائه خدمات ، تسهیلات و امکانات اداری ، مالی ، رفاهی و خدماتی ، واحدهای سازمانی را در جهت ایفای مأموریت­های خود پشتیبانی کند .
به طور محوری رسیدگی به امورکارکنان از جمله استخدام ، ارتقاء ، اموررفاهی ، وصول درآمدها و نظارت بر فعالیت قسمت­های تابعه و عمدتاً تأمین نیازهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه و نیز ارائه خط مشی­های مناسب برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز تشکیلات مصوب و سایر ضوابط در این حوزه انجام می شود .

شرح وظایف :
1-    سازماندهي فعاليت‌هاي مديريت‌هاي زيرمجموعه و تقسيم كار بين آنان و تهيه گزارشات ادواري از نحوة كار ادارات مذكور براي مقام مافوق.
2-    انجام بررسي‌هاي لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهي با توجه به ضوابط مصوب تشكيلاتي و تهيه گزارش‌هاي مستند در اينمورد ضمن هماهنگي با دفتر تشكيلات و روش‌ها.
3-    پيش‌بيني برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان غير عضو هيئت علمي در صورت نياز و ارائه پيشنهادها‌ي لازم به رياست واحد دانشگاهي در اين مورد.
4-     نظارت بر تهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه، صورت سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي و تنظيم تحليل‌هاي لازم مالي براساس ارقام مندرج در صورت‌هاي مذكور براي مقام مافوق.
5-    نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالي و مالياتي و كسر به موقع كسور متعلقه از مشمولان آن و واريز به موقع به حساب‌هاي مربوطه در اجراي قوانين مالي و مالياتي مورد عمل.
6-    جذب و نگهداري شايسته‌ترين افراد براي تكميل كارد پرسنلي واحد دانشگاهي با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلات مورد عمل.
7-    نظارت بر تهيه به موقع احتياجات واحد دانشگاهي از نظر ابزار كار اداري و فني و غيره.
8-    نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني امور تأسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط در چارچوب خط‌مشي تعيين شده دانشگاه آزاد اسلامي.
9-    اتخاذ تصميم در مورد برنامة كار واحدهاي غير آموزشي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنان.
 
تلفن تماس 35225300-044