صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
اطلاعیه بسیار مهم تغییر زمانبندی امتحانات نیمسال تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس @iaussalmas 1398/05/02
 
 
 

اطلاعیه بسیار مهم تغییر زمانبندی امتحانات نیمسال تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس  @iaussalmas