فهرست انجمن های علمی
ردیفنام انجمنتاریخ تاسیسوبسایتآدرسگروه اموزشی
1 انجمن علمی برق 1394/04/23  مهندسی عمران
2 انجمن علمی معماری 1394/04/23  معماری
3 انجمن علمی زبان 1389/02/20  زبان انگلیسی
4 انجمن علمی مدیریت 1388/09/04  مدیریت بازرگانی
5 انجمن علمی عمران 1388/09/02  مهندسی عمران
6 انجمن علمی حسابداری 1388/02/28  حسابداری
7 انجمن علمی ریاضی 1388/02/15  ریاضی و آمار
8 انجمن علمی اقتصاد 1387/03/04  اقتصاد