صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
سالهای برگزاری
 
   
سال برگزاری : 1389
سال برگزاری : 1390
سال برگزاری : 1391
سال برگزاری : 1394
 
     
 
 
فهرست همایشها و سمینارها در سال 1389
 
   
ردیفعنوان همايشگزوهدامنهتاریخ برگزاری
1تركيبات اسمي نوع اول در زبان تركي و معادل آنها در انگليسيزبان انگلیسیخارجی1389/11/17
2نوع سوم تركيبات اسمي در زبان تركي و معادل آنها در زبانهاي فارسي و انگليسيزبان انگلیسیخارجی1389/11/21