طرح های پژوهشی
 
   
 
  طرحهاي در حال بررسي طرحهاي در حال اجراطرحهاي پژوهشي خاتمه يافته طرحهاي پژوهشي انصراف داده شدهطرحهاي پژوهشي تصويب نشده توسط واحد و سازمان مركزي طرحهاي پژوهشي كه گزارش جامع آنها تصويب نشده اند
سال 83001000
سال 86004000
سال 87003100
سال 88003000
سال 890317000
سال 90040000
سال 91260000
 
 
 
اطلاعات طرحهای پژوهشی اعضای هیئت علمی به تفکیک دانشکده ها
رشته تحصیلیطرحهاي در حال بررسيطرحهاي در حال اجراطرحهاي پژوهشي خاتمه يافته
اقتصاد004
برق055
حسابداری044
ریاضی و آمار088
زبان انگلیسی001
شهرسازی001
علوم تربیتی007
مدیریت بازرگانی022
مهندسی عمران777
مکانیک020
کامپیوتر330
فعاليتهاي مربوط به قسمت طرحهاي پژوهشي معاونت پژوهشي از بدو تأسيس تا كنون
 طرحهاي در حال بررسي
طرحهاي در حال بررسي2
طرحهاي در حال اجرا13
طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته28
طرحهاي پژوهشي انصراف داده شده1
طرحهاي پژوهشي تصويب نشده توسط واحد و سازمان مركزي0
طرحهاي پژوهشي كه گزارش جامع آنها تصويب نشده اند0