دکتر وحید حیدرپور
 
 

 

 

نام و نام خانوادگی :  وحید حیدرپور

میزان تحصیلات :دکترای مکانیک